Obavijest ispitivaniku

OBAVIJEST ISPITIVANIKU

U skladu sa važećim zakonima o zaštiti Ličnih podataka, PVM Czech Republic, s.r.o. (u daljnjem tekstu „PVM) vas obavještava da će lični podaci (u daljem tekstu "Lični podaci") dati PVM-u biti prikupljeni i obrađeni pod kontrolom PVM-a u skladu sa sljedećim:

a. Svrha i zakonitost obrade

Obrada Ličnih podataka je neophodna za upravljanje poslovnim odnosom između vas i PVM-a. Kako bi se na ispravan način upravljalo ovim odnosom PVM će obraditi Lične podatke koji mogu uključivati i Posebne kategorije Ličnih podataka, kao što su podaci koji se odnose na zdravlje, rasno ili etničko porijeklo, članstvo u sindikatima, vjerska uvjerenja. Obrada Ličnih podataka može se obavljati elektronskim putem i ručno, na osnovu logičkih kriterija koji su kompatibilni i funkcionalni sa svrhom za koju se prikupljaju Lični podaci i uvijek u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

b. Komunikacija i širenje Podataka

Lične podatke će obrađivati samo osobe ovlaštene od strane PVM-a ili treće strane (uključujući bilo koju drugu kompaniju PVM grupe), institucije ili profesionalci koji će kao Izvršitelji obrade, obavljati posebne usluge obrade ili aktivnosti koje su u vezi sa gore navedenom svrhom.

Lični podaci neće biti distribuirani ni na koji način.

c. Prenos Ličnih podataka trećim zemljama

Radi upravljanja našim poslovnim odnosom, može se ukazati potreba da se neki od Ličnih podataka prenesu u druge države gdje su locirana ostale kompanije iz grupe Perfetti Van Melle Group ili PVM partneri.

d. Period čuvanja informacija

Lični podaci će se čuvati sve dok je poslovni odnos na snazi. Nakon toga, PVM će Lične podatke čuvati onoliko koliko je vremenski potrebno da se ispoštuje zakonski propis koji može nametnuti PVM-u obavezu čuvanja Ličnih podataka na duži vremenski period.

e. Prava vlasnika Podataka

PVM obavještava da imate pravo da zahtjevate pristup i ispravljanje ili brisanje vaših Ličnih podataka, ili ograničenje ili prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka ili povlačenje date saglasnosti tako što se pismeno javiti PVM-u, Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomičkova 9, 148 00 Praha, the Czech Republic ili slanjem e-maila pvmdpo@it.pvmgrp.com, sa naznakom za Službu za zaštitu podataka.

Imate pravo da podnesete žalbu Nadzornom organu.